Ansip: Euroopa Ühendamise Rahastu on hädavajalik

TALLINN, 2. oktoober, BNS – Peaminister Andrus Ansip ütles teisipäeval Brüsselis Euroopa Ühendamise Rahastu (EÜR, Connecting Europe Facility) konverentsil peetud kõnes, et rahastu on hädavajalik.

Ansip märkis, et senikaua kuni Euroopas on eraldatud energiasaared, kuniks puuduvad konkurentsivõimelised transpordivõimalused ning kiire internetiühendus jääb unistuseks, ei saa olla tõelist Euroopa Liidu (EL) ühisturgu. “Seetõttu on EÜR hädavajalik,” lausus ta.

Ansipi sõnul on infrastruktuur majanduse selgroog ja oluline alustala üha tugevama turu loomiseks, mis aitaks Euroopa tagasi stabiilse majanduskasvu teele.

“See on koht, kus ma arvan, et Eesti kogemus on oluline,” lausus peaminister. Ta tõi näiteks, et Eestis käimasolev elektrituru avanemine on saanud võimalikuks üksnes tänu ühendustesse tehtud investeeringutele, läbi kahe merekaabli Estlink1 ja Estlink2, mida on kaasrahastatud EL-i eelarvest.

Ansip rääkis, et Eesti tahab kiirendada kiire lairibaühenduse võrkude väljaarendamist, ning et eelkõige leiab Eesti, et olemas peaks olema korralik transporditaristu, eriti raudtee puhul, mis ühendab meid Euroopaga. See kõik loob ümber Läänemere ühtse turu ja parandab peaministri sõnul oluliselt ärivõimalusi ja kasvuväljavaateid piirkonnas laiemalt.

“Lühidalt, kavandatud 50 miljardit eurot EÜR-i jaoks on üksnes tagasihoidlik ettepanek, mida on tarvis üleeuroopaliste võrkude rajamise lõpuleviimiseks. Ehkki projektivõlakirjade ja muude erasektori partnerlustega võiks investeering olla tugevalt võimendatud, võib-olla isegi mitmekordistatud,” ütles peaminister rahastu eelarve kohta.

Ansip puudutas kõnes ka komisjoni ettepanekut tõsta 10 miljardit eurot Euroopa Ühtekuulusfondi raha ümber EÜR-i, mida saavad kasutada Ühtekuuluvusfondi riigid transpordiprojektide jaoks.

“Kellelegi ei ole uudis, et kuigi Euroopa jagamine idaks ja lääneks lõppes enam kui 20 aastat tagasi, ei saa sama öelda Euroopa transpordivõrkude kohta,” lausus peaminister. Ta märkis, et piiriülese taristuprojekti elluviimine nõuab palju rohkem tööd kui riigisisese projekti realiseerimine. “Seetõttu on 10 miljardi euro ümbertõstmine õigustatud. Võimalus Euroopa taasühendamiseks ei tohi kaduma minna.”

EÜR kujutab endast Euroopa Komisjoni ettepanekut investeerida 50 miljardit eurot järgmise eelarveperioodi jooksul kolme infrastruktuuri valdkonna piiriülestesse projektidesse: transport, energeetika ja telekommunikatsiooni võrgud. Rahastu keskne mõte on suurendada EL-i eelarve lisandväärtust, aidates valmis ehitada või uuendada vajalikke piiriüleseid ühendusi, et tõhusamalt integreerida EL-i siseturg.

EÜR-ist tehakse investeeringuid projektidesse, mis täidavad lüngad Euroopa põhilistel energia, transpordi- ja digitaaltelgedel. Seejuures peavad need lüngad olema mitme riigi ühishuvi, see tähendab rahvusvahelised projektid.

Komisjoni ettepanekul on aastatel 2014–2020 kavas investeerida 50 miljardit eurot infrastruktuuri arendamisesse. EÜR-i eelarve näeks ette vahendeid transpordi valdkonda 31,7 miljardit eurot, sealhulgas 10 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondist niinimetatud ümbertõstetavaid vahendeid, mida saavad kasutada Ühtekuuluvusfondi riigid transpordiprojektide jaoks, energeetikasse 9,12 miljardit eurot ning telekommunikatsiooni 9,19 miljardit eurot.

EL-i transpordiministrid kiitsid juunis küll heaks EÜR-i põhimõtted toetatavate valdkondade, tegevuste ja tingimuste osas, kuid eelarve kogusumma on veel lahtine. 50 miljardit eurot on praegu vaid komisjoni ettepanek ja lõplikud summad, kaasa arvatud jagunemine kolme valdkonna vahel EÜR-i eelarve sees, olenevad EL-i uue eelarveraamistiku läbirääkimistest, kus konsensus selles küsimuses veel puudub.

Vaata Uudis arhiivi. Postitatud rubriiki Elektri turg. Talleta püsiviide.