Üldised põhimõtted energiportaalis hindade kuvamisel ja arvutamisel

 • Ühikuhinnad, kuu- ja aastaarved on energiaportaalis vaikimisi esitatud koos käibemaksuga.
 • Pakkumised reastatakse vaikimisi igas grupis alates soodsaimast kuuarvest kuni kalleimani. Kuuarve võtab arvesse kõiki elektripaketi komponente ühe kuu kohta (ühikuhind, kuutasu, arve saatmise kulud jne).
 • Hindade ja arvete arvutustes on kasutatud Elering AS andmelaos (http://andmeladu.elering.ee/consumer/home) tarbija mõõtepunktide kõige uuemaid reaalseid viimase 12 kuu tarbimisandmeid. See tähendab, et ühikuhinnad, kuu- ja aastaarved on portaalis arvutatud välja vastavalt Tarbija reaalsele tarbimisele.
 • Andmelaos on alates 1. jaanuarist 2013 kõikide tarbimiskohtade tarbimisandmed esitatud tunnipõhiselt. Kui mõõtepunktis puudub kaugloetav tunnilugemisega arvesti, on tunniandmed saadud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafiku alusel.
 • 2012. aasta kohta on andmelaos tarbimisandmed vastavalt arvesti tüübile kas tunniandmed (kaugloetavad arvestid), ajatariifsed või põhitariifsed andmed (1- ja 2-tariifsed arvestid).
 • Ühiku hinnaks on kaalutud keskmine hind vastavalt mõõtepunkti reaalsele tarbimisele olenemata paketist. Kuuarve on võrdne prognoositud aastaarve maksumus jagatud kaheteistkümnega ehk keskmine arve suurus igas kuus koos kõikide püsitasudega.
 • Kaugloetava arvesti puhul kõrvutatakse iga tunni tarbitud elektrienergia kogus selle tunni elektri maksumusega, olgu selleks börsihind+marginaal, fikseeritud hind või kombineeritud hind. Sellega tagatakse võimalikult täpne tulemus.
 • Kui energiaportaal ei saa andmelaost tunnipõhiseid andmeid (puudub kaugloetav arvesti, mistõttu tarbimisandmed pole kuni 31.12.2012 tundide lõikes andmelattu esitatud) kasutatakse maksumuste arvestamisel järgmist loogikat:
  • Öine ja päevane tarbimine jagatakse protsentuaalselt 55% päevaseks ja 45% öiseks tarbimiseks.
  • Börsihinna puhul on kasutatud kuu aritmeetilist Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonna keskmist hinda, mis leitakse viisil: iga kuu tarbitud kogus x (iga kuu börsi aritmeetiline keskmine hind + marginaal).
 • Kui börsihinna marginaalil on ka erinev öö- ja päevatariif, arvestatakse arvutamisel esimeses variandis nimetatud 55/45 loogikat.
 • Kombineeritud hinda arvutatakse samadel eeldustel nagu muutuvat hinda ja ajatariifset hinda, lihtsalt kogu tarbimine jaguneb fikseeritud hinna ja muutuvhinna vahel vastavalt sisestatud tarbimise osakaalule või vastavale paketile.
 • Kaugloetava arvesti puhul arvestatakse ajatariifi puhul öötariifiks nädalavahetust + tööpäeviti ajavahemikku 24:00-8:00.
 • Fikseeritud põhitariif leitakse järgmiselt: viimase 12 kuu reaalselt tarbitud kogus andmelaos x põhitariif = aastane maksumus. Siinkohal ei ole vahet, kas oli enne kaugloetav või mingi muu arvesti, tähtis on ainult tarbitud kogus ja põhitariifi maksumus.
 • Fikseeritud ajatariif leitakse järgmiselt:
  • Kaugloetava arvesti puhul portaal jagab tundide tarbimiskogused öö- ja päavatariifi kehtivusaegade vahel ära ning kõrvutab need vastava ajatariifi hinnaga leides vastavalt sellele ühiku hinna ning kuu- ja aastaarve maksumuse.
  • Kui mõõtepunktis puudus varasemalt kaugloetav arvesti, siis arvestab portaal kuu tarbitud kogust ning võtab sealt osakaalu 55% tarbimiskogusest x päevatariif + 45% tarbimiskoguskogusest x öötariif.
 • Börsihind: Iga tunni tarbitud kogus kõrvutatakse selle tunni Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna börsi tunnihinnaga, millele lisatakse müüja marginaal ning nende baasil arvutatakse kaalutud keskmine hind ehk ühiku hind, kuu- ja aastaarve maksumus. Kuu- ja aastaarve maksumusse lisanduvad paketi muud komponendid. Samuti arvestab portaal iga tund, kas tegemist on öötariifi või päevatariifiga ning kasutab vastavat marginaali kui need peaksid erinema ja kui pakett peaks seda võimaldama. Kui mõõtepunktis puudus varasemalt kaugloetav arvesti, siis kasutatakse 55/45 loogikat, kuu aritmeetilist keskmist börsihinda ja kuu tarbitud kogust.
 • Kombineeritud: Kasutatakse samu valemeid ja loogikaid nagu fikseeritud hinna ja börsihinna arvutamisel. Vastavalt paketis määratud börsihinna ja fikseeritud hinna osakaalule või siis sisestatud osakaalule arvestatakse kombineeritud maksumus. Näiteks 30% börsihind ja 70% fikseeritud hinna puhul kujuneb aastaarve järgmiselt: 30% x börsihinna aastaarve maksumus + 70% x fikseeritud aastaarve maksumus.