ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

1. MÕISTED

1.1. Elektrileping – leping, mille esemeks on elektrienergia ost-müük;
1.2. Elektrimüüja – Eesti Vabariigis tegevusloa alusel tegutsev elektrimüüja;
1.3. Energiaportaal – kõikide energiaturg.ee domeenide ja alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide) kogum;
1.4. Energiaturg – ENERGIATURG OÜ (registrikood: 12253383, asukoht: Laeva 2, 10111 Tallinn, koduleht: www.energiaturg.ee);
1.5. Kasutaja - mis tahes isik, kes kasutab Energiaportaali;
1.6. Kasutustingimused – käesolevad Energiaturu kehtestatud tingimused Energiaportaali kasutamiseks ja Energiaportaalis avaldatud andmekaitse põhimõtted (kättesaadavad Energiaportaalis veebiaadressil http://energiaturg.ee/ettevottest/kasutustingimused/) ning muud Teenuse kohta kehtestatud lisatingimused ja juhised, mis kohalduvad nii tarbijale kui ka mistahes muule Energiaportaali kasutavale isikule (sh Elektrimüüjale), välja arvatud juhul, kui Kasutustingimuste vastavat sätet saab kasutada üksnes tarbija suhtes ja selle kasutamine ei ole võimalik või lubatud muu isiku suhtes;
1.7. Teenusleping – Energiaturu ja Kasutaja vahel sõlmitav Energiaportaali ning Teenuste kasutamise leping;
1.8. Teenused – kõik Energiaturu poolt Energiaportaali vahendusel Kasutajale pakutavad teenused. Näiteks on Energiaportaali kasutajaks registreerunud Kasutajal võimalik esitada Elektrimüüjatele hinnapäringuid, võrrelda Elektrimüüjate pakkumisi, sõlmida ja lõpetada Elektrimüüjaga Elektrilepingut.

2. ANDMETE SAAMISE VIISID

2.1. Energiaturg saab Kasutaja kohta andmeid kolmel moel:
2.1.1. Kasutaja edastab vastavad andmed Energiaturule, näiteks sisestab oma nime, meiliaadressi, postiaadressi või telefoninumbri, saadab Energiaturule oma tarbimisandmed või volituse Elektrimüüjatelt pakkumiste küsimiseks;
2.1.2. Energiaturg kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja Teenuste kasutamise kohta (näiteks millist veebilehte Kasutaja külastas ja millist seadet Kasutaja selleks kasutas) või Teenuste osutamiseks (näiteks tarbimisandmed, pakkumised).
2.1.3. Energiaturg saab andmeid kolmandatelt isikutelt vastavalt Kasutaja volitatud Energiaturu või tema koostööpartneri päringule, näiteks Elering AS-i hallatavast andmelaost saadud Kasutaja elektritarbimise andmed Suletud Ring OÜ vahendusel.

3. ANDMETE LIIGID

3.1. Energiaturg saab Kasutaja kohta järgmisi andmeid:
3.1.1. isikuandmed – andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta mis tahes vormis, näiteks nimi, meiliaadress, postiaadress, telefoninumber ja IP-aadress, tarbimisandmed;
3.1.2. liiklusandmed – muud andmed selle kohta, kuidas Kasutaja Teenuseid kasutab, näiteks Kasutaja kasutatava operatsioonisüsteemi versioon, veebilehitseja tüüp, veebilehe külastuse kuupäev ja kellaaeg.
3.1.3. suhtlusandmed – andmed Kasutaja ja Energiaturu ning Kasutaja ja Elektrimüüja omavahelise suhtluse kohta Energiaportaalis (näiteks saadetud kirja või postituse sisu);
3.1.4. eelistusandmed – andmed Kasutaja eelistuste kohta Energiaportaali kasutamisel (näiteks Kasutaja keele-eelistus);
3.1.5. tehinguandmed – andmed selle kohta, milliseid Teenuseid ja mis mahus Kasutaja ostab ning Kasutaja poolt Energiaportaalis sõlmitud Elektrilepingu alusel tarbitud elektrikogused (nt kellelt Kasutaja pakkumisi küsib ja saab, kellega Kasutaja Elektrilepinguid sõlmib, Elektrilepingute sõlmise/lõpetamise kuupäev ja kellaaeg ning kehtivuse aeg).

4. ANDMETE VORM

Energiaturg säilitab Kasutaja kohta andmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

5.1. Andmeid kasutab Energiaturg:
5.1.1. Kasutustingimuste ja Teenuslepingu täitmiseks, sealhulgas:

(a) Kasutaja küsimustele vastamiseks, Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks Energiaportaalis ning Kasutajalt tagasiside kogumiseks;
(b) Kasutaja soovitud Teenuste osutamiseks;
(c) Kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks Kasutaja kinnituste andmisel ja tahteavalduste esitamisel;
(d) Kasutaja teavitamiseks Energiaportaalis tehtavatest olulistest muudatustest;
(e) muude lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste kaitsmiseks.

5.1.2. seadusest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, sealhulgas:

(a) Energiaturu varade (õiguste, kohustuste, lepingute, ettevõtte) üleminekul teisele isikule või Energiaturu ühinemise korral teise isikuga Kasutaja andmete ülekandmiseks teisele isikule, kes peab seejuures täitma Energiaturu andmekaitse põhimõtteid;
(b) raamatupidamiskohustuse täitmiseks
(c) vaidluste lahendamiseks ja oma rikutud õiguste kaitsmiseks (näiteks andmete edastamine Energiaturgu esindavale advokaadile jms);
(d) muude kohustuste täitmiseks või õiguste tagamiseks, mis tulenevad õigusaktidest (näiteks andmete edastamine uurimisasutusele, Kasutajakaitseametile, Konkurentsiametile jne)

5.1.3. muudel eesmärkidel, paludes selleks eelnevalt Kasutaja nõusolekut (kui tegemist on isikuandmetega), sealhulgas:

(a) Kasutajale Energiaturu uudiskirja saatmiseks, kui Kasutaja on liitunud uudiskirja saamise teenusega;
(b) Energiaportaali külastatavuse statistika kogumiseks ja analüüsimiseks;
(c) Energiaportaali turvalisuse suurendamiseks;
(d) Energiaportaali kasutavate Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks;
(e) Kasutajale Energiaturu uute toodete tutvustamiseks ja eripakkumiste tegemiseks, mis võiksid Kasutajale huvi pakkuda;

5.2. Kui tegemist on Kasutaja isikuandmetega, siis Energiaturg võib neid kasutada muudel punktis 5.1.3. nimetamata eesmärkidel üksnes Kasutaja nõusolekul või selleks pädeva organi loal.

6. ANDMETE EDASTAMINE

6.1. Energiaturg ei edasta Kasutaja kohta saadud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kasutaja nõusolekuta, välja arvatud käesolevas põhimõtetes ja seaduses sätestatud alustel.
6.2. Energiaturg võib edastada Kasutaja kohta saadud andmeid järgmistele isikutele:
6.2.1. Elektrimüüjad, kui Kasutaja on Energiaturgu vähemalt kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis volitanud võtma Elektrimüüjatelt Kasutajale elektri müügipakkumisi;
6.2.2. võrguettevõtjad, Elektrimüüjad ja andmelaopidaja, kui Kasutaja on Energiaturgu volitanud vähemalt kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis küsima ja saama Kasutaja tarbimisandmeid ja muid mõõtepunktiga seotud andmeid;
6.2.3. volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad Kasutaja andmeid Energiaturu nimel ja volitusel (näiteks Suletud Ring OÜ);
6.2.4. järelvalveasutused nagu Tarbijakaitseamet ja Konkurentsiamet;
6.2.5. Energiaturu õigusnõustajad, audiitorid ja raamatupidajad.
6.3. Lisaks võib Energiaturg kasutada Kasutaja elektroonilisi kontaktandmeid selleks, et korraldada Kasutajatele elektrienergia ühishankeid ning valmistada ette ja küsida Elektrimüüjatelt ühiseid pakkumisi, kui Kasutaja on avaldanud soovi sellise ühishanke või -pakkumisega liituda. Sellisel juhul tagab Energiaturg, et Kasutajale antakse tema elektrooniliste kontaktandmete esmase kogumise ajal ning hiljem igakordsel kasutamisel otseturustuseks selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata Energiaportaali kaudu oma kontaktandmete selline kasutamine.
6.4. Energiaturg ei vastuta selle eest, kui kolmandad isikud kasutavad Kasutaja andmeid ebaeesmärgipäraselt ja vastuolus käesolevate põhimõtetega.

7. KÜPSISED

7.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse Kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida Kasutaja külastab.
7.2. Energiaportaalis kasutatavate küpsiste liigid:
7.2.1. Hädavajalikud küpsised – olulised Energiaportaali veebilehtedel ringiliikumiseks ja selle võimaluste kasutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa Kasutajale tema soovitud Teenuseid osutada;
7.2.2. Statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas Kasutajad Energiaportaali kasutavad, näiteks milliseid veebileheti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Need küpsised ei kogu informatsiooni, mis võimaldab Kasutajat tuvastada. Kogutud informatsioon liidetakse ja muudetakse anonüümseks. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada Energiaportaali toimimist;
7.2.3. Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde Kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid Energiaportaalis (näiteks kasutajanimi, keel või Kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid võimalusi Energiaportaali kasutamiseks.
7.3. Enamus veebilehitsejaid lubavad kontrollida küpsiseid osaliselt oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Lisaks sellele küsib Energiaturg Kasutajalt eraldi nõusolekut statistiliste ja eelistuste küpsiste paigaldamiseks. Hädavajalike küpsiste paigaldamiseks Energiaturg Kasutajalt nõusolekut ei küsi, kui Kasutaja on avaldanud soovi või andnud nõusoleku sellise Teenuse osutamiseks, mis ilma vastava küpsiseta ei toimi.
7.4. Energiaturg kasutab järgmisi küpsiseid:

Küpsise nimi Säilitamise aeg Küpsise eesmärk Lisainfo
 Google Analytics _utma  2 aastat  Statistiline küpsis  Google Analytics’i küpsiseid kasutatakse informatsiooni salvestamiseks selle kohta, kuidas Kasutajad Energiaportaali kasutavad, näiteks mis kell Energiaportaali veebilehe külastus toimus, kas külastaja on olnud sellel Energiaportaali veebilehel ka varem ja milliselt veebilehelt ta Energiaportaali veebilehele saabus. Need küpsised ei kogu informatsiooni, mis võimaldab Kasutajat tuvastada. Nende küpsiste eesmärgiks on analüüsida Energiaportaali kasulikkust Kasutajatele. Statistiliste küpsiste paigaldamiseks ei küsi Energiaturg Kasutajalt eraldi nõusolekut.http://www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 Google Analytics _utmb  30 minutit  Statistiline küpsis
 Google Analytics _utmc  brauseri sirvimissessiooni lõpuni  Statistiline küpsis
 Google Analytics _utmz  6 kuud  Statistiline küpsis
 Energiaturg.ee icl_current_language  1 päev  Eelistuste küpsis  Jätab meelde kasutaja keelevaliku
 Energiaturg.ee et_distinct_id  30 päeva  Eelistuste küpsis  http://docs.trak.io/distinct_id.html
 Energiaturg.ee PHPSESSID  brauseri sirvimissessiooni lõpuni  Hädavajalik küpsis  Jätab meelde kasutaja sessiooni kohta käiva info
 Energiaturg.ee has_logged_in  30 päeva  Hädavajalik küpsis  Kontrollib, kas kasutaja on sisse loginud

 

8. KOLMANDAD OSAPOOLED

8.1. Energiaturg kasutab MailChimp rakendust teadete ja uudiskirja tellimiseks, kohaletoimetamiseks ning tellijate arvu kohta statistilise informatsiooni kogumiseks ja analüüsiks. Täpsemaks informatsiooniks andmete kasutamise kohta palume tutvuda MailChimp andmekaitse põhimõtetega aadressil http://mailchimp.com/legal/privacy/
8.2. Energiaturg kasutab Kasutaja liiklusandmete analüüsimiseks Google Analytics rakendust. Täpsemaks informatsiooniks andmete kasutamise kohta palume tutvuda Google Analytics andmekaitse põhimõtetega aadressil: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

9. LINGID

9.1. Energiaturg võib avaldada Energiaportaalis linke kolmandate isikute veebilehtedele. Energiaturg ei saa tagada Kasutaja andmete kaitset kolmandale isikule kuuluval ja kolmanda isiku hallataval veebilehel.
9.2. Kolmandate isikute veebilehtedel võivad kehtida Energiaturu andmekaitse põhimõtetest erinevad andmete kogumise, edastamise ja töötlemise alased põhimõtted, mille rakendamist Energiaturg ei saa kontrollida. Energiaturg ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu ja toimingute ega nende suhtes kehtivate tavade, reeglite ega põhimõtete eest.
9.3. Kasutaja on kohustatud ise tutvuma kolmandate isikute veebilehtedel kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtetega.

10. ISIKUSAMASUSE TUVASTAMINE

10.1 Kasutajaks registreerumisel, kasutajakontole sisselogimisel ja Energiaportaalis tehingute tegemisel nõuab Energiaturg Kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu PIN 1 koodi.
10.2. Energiaturg ei näe Kasutaja PIN 1 koodi ega salvesta seda.

11. ANDMETE SÄILITAMINE

11.1. Energiaturg säilitab Kasutaja andmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Energiaturul on õigus andmeid töödelda. Kui Kasutaja lõpetab Teenuslepingu või kui tema kasutajakonto on muutunud mitte-aktiivseks, siis muudetakse ka sellega seotud andmed mitte-aktiivseks ja suletakse neile ligipääs. Üldjuhul säilitab Energiaturg Kasutaja kohta saadud andmeid järgmiselt:
11.1.1. isikuandmeid kogu Kasutaja antud nõusoleku kehtivuse või kui isikuandmed on kogutud Teenuslepingu alusel, siis Teenuslepingu kehtivuse ajal, paludes Kasutajal aeg-ajalt uuendada isikuandmeid ning kontrollida nende õigsust.
11.1.2. liiklusandmed – vastavalt küpsiste tabelile (vt punkt 7.4);
11.1.3. suhtlusandmed – 10 aastat alates nende kogumisest;
11.1.4. eelistusandmed – vastavalt küpsiste tabelile (vt punkt 7.4);
11.1.5. tehinguandmed – 10 aastat alates nende kogumisest.

12. ANDMETE KAITSE

12.1. Energiaturg võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja andmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks, näiteks:
12.1.1. tagab, et igal Energiaportaali kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud andmetele ja temale lubatud andmetöötluseks;
12.1.2. väldib kõrvaliste isikute ligipääsu andmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele ning hoiab ära andmete omavolilist lugemist, kopeerimist ja muutmist Energiaportaalis, samuti andmekandjate omavolilist teisaldamist;
12.1.3. tagab, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid Energiaportaalis salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele isikuandmetele Energiaportaalis juurdepääs saadi ning millal, kellele ja millised isikuandmed edastati.
12.2. ID-kaardi, pangalingi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja haldajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee/ ja http://www.id.ee/.
12.3. Energiaturg käsitleb Energiaportaalis sisalduvaid Kasutaja isikuandmeid konfidentsiaalsena ning kohustub ise ning on kohustanud ka koostöölepingu sõlminud Elektrimüüjaid töötlema Kasutaja isikuandmeid konfidentsiaalsuskohustust järgides.
12.4. Energiaturg teeb oma parima, et Kasutaja andmed oleksid õiged ja ajakohased eeldusel, et Kasutaja annab piisavalt informatsiooni, mida Energiaturg vajab, et tagada andmete õigsust ja ajakohasust. Kui Kasutaja andmed muutuvad, on Kasutaja kohustatud Energiaturgu sellest teavitama, et hoida andmeid ajakohastena. Kui Kasutaja on loonud endale Energiaportaalis kasutajakonto, saab Kasutaja oma andmeid muuta, parandada ja täiendada kasutajakonto kaudu.
12.5. Energiaturg võtab vajalikud kaitsemeetmeid võimalike Energiaturu turvanõuete rikkumise või andmete lekkimise vastu ning teavitab puudutatud Kasutajaid sellisest rikkumisest või lekkimisest niipea kui võimalik.
12.6. Energiaturg kasutab Kasutaja andmeid Kasutaja Energiaportaali kasutamisega mitteseotud teabe edastamiseks üksnes Kasutaja eelneval nõusolekul.

13. KASUTAJA NÕUSOLEK

13.1. Kasutaja annab Energiaportaali kasutama asumisel Energiaturule nõusoleku oma andmete töötlemiseks andmekaitse põhimõtetes sätestatud tingimustel ja mahus. Energiaturg võib küsida Kasutajalt iga kord eraldi nõusoleku tema andmete töötlemiseks või edastamiseks kolmandatele isikutele.
13.2. Kasutaja annab Kasutustingimuste aktsepteerimisel ja Teenuslepingu sõlmimisel Energiaturu koostööpartnerile Suletud Ring OÜ-le (registrikood: 12378413) nõusoleku Kasutaja tarbimisandmete pärimiseks Elering AS-i hallatavast andmelaost andmevahetusplatvormi http://andmeladu.elering.ee/consumer/home kaudu. Suletud Ring OÜ-l on Kasutaja nõusoleku alusel õigus:
13.2.1. teha Kasutaja tarbimiskoha ja tarbimisandmete kohta andmelaost päringuid ja kuvada nende tulemusi Energiaportaalis Kasutajale ainult Kasutaja poolt soovitud Teenuste osutamise (nt Elektrimüüjatelt Kasutajale pakkumiste küsimiseks, elektrilepingu sõlmimiseks) eesmärgil. Nõusolek kinnitatakse Energiaportaali kasutajakontole sisselogimisel, kui eelmisest sisselogimisest on möödunud vähemalt 30 päeva. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta saates vastava teate Energiaturu e-postiaadressile: info@energiaturg.ee, nõuda enda tarbimisandmete töölemise lõpetamist ning kogutud tarbimisandmete kustutamist.
13.2.2. teha üks kord kuus Kasutaja tarbimiskoha vastava kuu tarbimisandmete kohta andmelaost automaatpäringuid ning kuvada nende tulemusi Energiaportaalis Energiaturule Kasutaja poolt Energiaportaalis sõlmitud Elektrilepingu alusel tarbitud elektrikoguste kindlaksmääramiseks.
13.3. Kasutajal on õigus isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kogutud isikuandmete kustutamist või kasutajakonto sulgemist, v.a tagasiulatuvalt või kui isikuandmete töötlemine toimub Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks või seaduse alusel.
13.4. Kui Kasutaja ei anna andmete töötlemiseks nõusolekut või annab selle üksnes osaliselt, siis võib Energiaturg keelduda Kasutajale Teenuste osutamisest ulatuses, milles see on Kasutaja nõusoleku puudumise tõttu võimatu.

14. KASUTAJA ÕIGUSED

14.1. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse, elektrituruseaduse, elektroonilise side seaduse ja muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist.
14.2. Kasutajal on õigus:
14.2.1. saada Energiaturult enda kohta käivaid isikuandmeid;
14.2.2. nõuda Energiaturult ebaõigete isikuandmete parandamist.
14.2.3. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmetele neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist;
14.2.4. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.
14.3. Energiaturg väljastab nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

15. ANDMEKAITSE PÕHIMÕTETE MUUDATUSED

15.1. Energiaturul on õigus vastavalt Energiaportaali arengule ühepoolselt muuta andmekaitse põhimõtteid samadel tingimustel nagu Kasutustingimusi.
15.2. Kui Kasutaja vaidlustab andmekaitse põhimõtete muudatused, ilma milleta ei ole võimalik Teenuseid edasi kasutada, siis loetakse seda Teenuslepingu lõpetamise või Teenustest loobumise avalduseks ning Energiaturul on õigus Kasutaja konto sulgeda ja keelduda Kasutajale Teenuste osutamisest.
15.3. Muudatuste puhul, millest keeldumine ei takista Teenuste kasutamist, teeb Energiaturg kõik mõistlikult võimaliku, et muudatused Kasutajale ei laieneks ning Kasutaja saaks jätkata Teenuste kasutamist kooskõlas seniste andmekaitse põhimõtetega.

16. KONTAKT

Kasutaja andmete töötlemisega seonduvate õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Energiaturu vastu kaebuste esitamiseks tuleb Kasutajal pöörduda Energiaturu poole Energiaportaalis avaldatud kontaktandmetel.

 

PDF: Energiaturg.ee Andmekaitse põhimõtted

Kuni 25.09.13 kehtinud portaali andmekaitse põhimõtted: Energiaturg.ee Andmekaitse põhimõtted kuni 25.09.13