ENERGIAPORTAALI ENERGIATURG.EE KASUTAMISE TINGIMUSED

1. MÕISTED

1.1. Elektrileping – leping, mille esemeks on elektrienergia ost-müük;
1.2. Elektrimüüja –Eesti Vabariigis tegevusloa alusel tegutsev elektrimüüja;
1.3. Energiaportaal – kõikide energiaturg.ee domeenide ja alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide) kogum;
1.4. Energiaturg – ENERGIATURG OÜ (registrikood: 12253383, asukoht: Laeva 2, 10111 Tallinn, koduleht: www.energiaturg.ee);
1.5. Kasutaja – mis tahes isik, kes kasutab Energiaportaali;
1.6. Kasutustingimused – käesolevad Energiaturu kehtestatud tingimused Energiaportaali kasutamiseks ja Energiaportaalis avaldatud andmekaitse põhimõtted (kättesaadavad Energiaportaalis veebiaadressil http://energiaturg.ee/ettevottest/kasutustingimused/) ning muud Teenuse kohta kehtestatud lisatingimused ja juhised, mis kohalduvad nii tarbijale kui ka mistahes muule Energiaportaali kasutavale isikule (sh Elektrimüüjale), välja arvatud juhul, kui Kasutustingimuste vastavat sätet saab kasutada üksnes tarbija suhtes ja selle kasutamine ei ole võimalik või lubatud muu isiku suhtes;
1.7. Teenusleping –Energiaturu ja Kasutaja vahel Energiaportaali kasutajaks registreerumisel sõlmitav Energiaportaali ning Teenuste kasutamise leping;
1.8. Teenused – kõik Energiaturu poolt Energiaportaali vahendusel Kasutajale pakutavad teenused. Näiteks on Energiaportaali kasutajaks registreerunud Kasutajal võimalik esitada Elektrimüüjatele hinnapäringuid, võrrelda Elektrimüüjate pakkumisi, sõlmida ja lõpetada Elektrimüüjaga Elektrilepingut.

2. ÜLDISED TINGIMUSED

2.1. Energiaturg on Elektrimüüjatest sõltumatu isik, kes pakub Energiaportaalis Kasutajatele võimalust tutvuda Elektrimüüjate pakkumistega, neid omavahel lihtsalt ja kiirelt võrrelda ning sobiva pakkumise leidmisel sõlmida Energiaturuga koostöölepingu sõlminud Elektrimüüjaga Elektrileping.
2.2. Energiaturg osundab Elektrilepingute sõlmimise võimalusele ja vahendab Kasutajale Elektrilepingute sõlmimist vastavalt Energiaturu ja Kasutaja vahel Energiaportaali kasutajaks registreerumisel sõlmitavale Teenuslepingule ja kehtivatele õigusaktidele. Energiaturu eesmärk on osutada Kasutajale Teenust mahus ja viisil, mis võimaldab Kasutajal saada objektiivset ja piisavat informatsiooni Elektrimüüjate pakkumiste ja Elektrilepingute tingimuste kohta ning langetada elektrienergia ostmiseks enda jaoks majanduslikult põhjendatud otsuseid.
2.3. Energiaturg pakub Energiaturuga koostöölepingu sõlminud Elektrimüüjatele võimalust teha Energiaportaalis oma pakkumised Kasutajatele kättesaadavaks ja võrreldavaks ning võimaldada Elektrilepingu sõlmimist ning lõpetamist.
2.4. Energiaturu koostööpartneriteks on Elektrimüüjad, kelle tegevus on vastavuses õigusaktidest tulenevate nõuetega ja kes on nõustunud järgima Energiaportaali kasutamise tingimusi. Elektrimüüja, kes on sõlminud Energiaturuga koostöölepingu, on võtnud Kasutajate ees endale vastutuse tagada Energiaportaalis oma hinnapakettide, pakkumiste, lepingutingimuste jms. täielikkuse, ajakohasuse ja selguse.
2.5. Energiaturg avaldab Energiaportaalis ka nende Elektrimüüjate elektrienergia hinnainfot, kes Energiaturuga koostöölepingut sõlminud ei ole, kuid sellisel juhul pärinevad Energiaportaalis avaldatavad andmed avalikest allikatest (näiteks Elektrimüüja avalik veebilehekülg) ning Energiaturg ei saa sellisel juhul tagada informatsiooni ajakohasust, ammendavust ja täpsust Kasutajale.

3. ENERGIAPORTAALI KASUTAMISE PÕHITINGIMUSED

3.1. Energiaportaali kasutama asumisega kinnitab isik, et ta on nõus Kasutustingimustega ning kasutab Energiaportaali kooskõlas Kasutustingimustega. Energiaportaali kasutamiseks loetakse mistahes Energiaportaalis asuva objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist. Energiaportaali võib kasutada elektrienergia hindade, pakkumiste ja elektrienergia müügitingimuste kohta teabe saamiseks ning teabe levitamiseks mitteärilistel eesmärkidel, Elektrilepingute sõlmimiseks ja lõpetamiseks, oma andmete edastamiseks ja vaatamiseks, Elering AS-i hallatavast andmelaost oma tarbimiskoha ja tarbimise kohta info pärimiseks, Teenuslepingu sõlmimiseks ja muul otstarbekohasel viisil, milleks sarnaseid portaale ja vahendeid tavaliselt kasutatakse. Isikul ei ole lubatud Energiaportaali kasutada osas, milles ta Kasutustingimustega ei nõustu.
3.2. Teenusleping sõlmitakse ja see jõustub niipea, kui Kasutaja asub Energiaportaali kasutama või kui saabub vähemalt üks järgmistest sündmustest, kui Kasutaja ja Energiaturg ei ole vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud teisiti:
3.2.1. Kasutaja kasutab Energiaportaali vahendusel mõnda Teenust;
3.2.2. Kasutaja logib esmakordselt Energiaportaali oma Mobiil-ID, pangalingi või ID-kaardi vahendusel;
3.2.3. Kasutaja saab kinnituse tema kasutajakonto aktiveerimise kohta Energiaportaalis.
3.3. Kasutustingimused on Teenuslepingu tingimused. Teenuslepingu sõlmimisel annab Kasutaja ühtlasi nõusoleku Kasutustingimustega nõustumise kohta. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Energiaportaali kasutada.
3.4. Kasutaja on kohustatud:
3.4.1. põhjalikult tutvuma Kasutustingimustega;
3.4.2. kasutama Energiaportaali kooskõlas Kasutustingimuste, Energiaportaalis olevate juhendite, õigusaktides sätestatu ja head kommete ning tavadega, tehes seda sama tüüpi portaalide tavapärase kasutamise eesmärgil.
3.5. Energiaturg võib iga Energiaportaalis pakutava Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi, mis on osa Kasutustingimustest. Kui Kasutaja ei nõustu vastava Teenuse lisatingimustega, puudub tal õigus seda Teenust kasutada.
3.6. Energiaportaali kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult): Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome jne. Energiaportaali ei ole lubatud kasutada programmide abil, mis saadavad automaatseid päringuid mistahes eesmärgil, v.a kui Energiaturg on selleks andnud nõusoleku. Samuti on keelatud muud tegevused, mis häirivad Energiaportaali tööd, sealhulgas veebilehe ja serverite ülekoormamine.
3.7. Kui Kasutaja soovib Energiaportaali kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Kasutustingimustes, on selleks vajalik Energiaturu eelnev kirjalik nõusolek. Ilma Energiaturu eelneva kirjaliku nõusolekuta toimunud Energiaportaali kasutamine vastuolus Kasutustingimustega või Kasutustingimustes käsitlemata juhtudel on keelatud.
3.8. Kasutajal on õigus anda Energiaportaali kasutamiseks volitus esindajale (nt juriidiline isik annab volituse töötajale, ühise esindusõiguse korral antakse volitus ühele isikule), milleks Energiaturg on loonud vastava kasutajaliidese ja volikirja vormi. Esindaja on kohustatud kasutama Energiaportaali kooskõlas Kasutustingimustega. Volitus on tähtajatu. Volitus lõppeb, kui Kasutaja võtab volituse tagasi Energiaportaalis või teavitab volituse tagasivõtmisest Energiaturgu muul moel. Kui Kasutaja kasutab Teenuseid esindaja kaudu või tegutseb Teenuseid kasutades teise isiku esindajana, siis vastutab Kasutaja selle eest, et tal oleks olemas vajalik esindusõigus ning esitama Energiaturu nõudmisel sellekohased tõendid.
3.9. Teenuslepingu sõlmimiseks peab Kasutaja olema täisealine (vähemalt 18-aastane) ning suutma oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kui Kasutaja ei täida neid tingimusi, võib ta Teenuslepingu sõlmida üksnes seadusliku esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul või hilisemal heakskiidul. Kui seadusliku esindaja nõusolek ja heakskiit puuduvad, on Energiaturul õigus koheselt lõpetada Teenuste osutamine Kasutajale.
3.10. Energiaportaaliga seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused palume esitada e- postiaadressil info@energiaturg.ee. Kasutaja e-kiri loetakse kättesaaduks, kui samalt e- postiaadressilt tuleb saatjale vastus või kinnitus kirja kättesaamise kohta. Kui küsimuste, kaebuste, ettepanekute või taotluste saatmine ei ole võimalik e-posti teel, võib need saata ka postiaadressil Tartu mnt 84a-M302, 10112 Tallinn. Kiri loetakse sellisel juhul kättesaaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.
3.11. Kasutaja vastutab mis tahes Kasutustingimuste rikkumise või õigusvastase kasutamisega Energiaturule tekitatud kahju eest.

4. KASUTAJA ÕIGUSED

4.1. Kasutajal on õigus tutvuda Energiaportaali mittesisselogitava avaveebiga ja kasutada avaveebis kättesaadavaid Teenuseid tasuta.
4.2. Registreerunud Kasutajal on õigus:
4.2.1. kasutada Energiaportaali sisenemiseks turvalist sisselogimist;
4.2.2. kasutada kõiki Energiaturu poolt Energiaportaalis Kasutajale pakutavaid Teenuseid;
4.2.3. tutvuda Energiaturu poolt Kasutaja kohta Energiaportaalis salvestatud andmetega;
4.2.4. nõuda Energiaportaalis oma andmete töötlemise lõpetamist, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest;
4.2.5. anda oma kasutajakonto Teenuste kasutamiseks volitus esindajale;
4.2.6. keelduda ilma vastava omapoolse hinnapäringuta Energiaportaali vahendusel Elektrimüüjalt pakkumiste saamisest;
4.2.7. valida, milliseid teavitusi ja pakkumisi Energiaportaali vahendusel saada;
4.2.8. anda tagasisidet Energiaportaalis pakutavate Teenuste suhtes ning vastata Energiaturu poolt läbiviidavatele küsitlustele, sh anda hinnanguid Elektrimüüjatele ja nende pakkumistele.

5. KASUTAJAKONTO LOOMINE, KASUTAMINE JA SULGEMINE

5.1. Kui Kasutaja soovib kasutada Energiaportaalis kõiki Teenuseid, tuleb Kasutajal luua vastav kasutajakonto.
5.2. Kasutajakonto loomiseks peab Kasutaja andma kinnituse Kasutustingimustega nõustumise kohta, klõpsates selleks ettenähtud väljale Kasutajaks registreerumise protsessis. Kasutajal on võimalik esitada soovi korral enda kohta Energiaportaalis täiendavaid andmeid. Kui Kasutaja soovib sõlmida Elektrilepingut või teostada Energiaportaali kaudu tehinguid muude kolmandate isikutega, siis on ta kohustatud esitama vastavas Energiaportaali ankeedis täiendavad kohustuslikud andmed, andma Teenuste osutamiseks vajalikud nõusolekud ja volitused ning määrama teavituste ja muude pakkumise saamise soovid.
5.3. Kasutaja kinnitab ja on nõus, et Energiaportaali ja Teenuste kasutama asumisega on ta sõlminud Energiaturuga tähtajatu Teenuslepingu.
5.4. Energiaportaali kasutajaks registreerumisel võib Energiaturg anda Kasutaja käsutusse lisaks muudele õigustele personaalse Energiaportaali kasutajakonto ning kasutajakontole sisenemiseks vajaliku kasutajatunnuse ja parooli. Kasutajatunnus ning parool, mida saab kasutada kasutajakontole sisselogimiseks muul moel kui Mobiil-ID, ID-kaardi või pangalingi vahendusel, saadetakse Kasutaja e-postiaadressile. Kasutaja kohustub hoidma Energiaportaali sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks. Kasutaja peab koheselt Energiaturgu teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
5.5. Teatud Teenuste kasutamiseks võib Energiaturg nõuda Kasutaja isiku tuvastamist ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu. Õiguslikke tagajärgi loovate tahteavalduste esitamise ja kinnituste andmise allkirjastamiseks võib Energiaturg nõuda Kasutaja allkirja ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu.
5.6. Kasutaja kasutajakonto Energiaportaalis on tähtajatu. Kui Kasutaja ei soovi enam Energiaportaali Teenuseid kasutada, siis on tal võimalik kasutajakonto sulgeda. Selleks tuleb klõpsata ettenähtud väljale, milleks Energiaturg on loonud vastava võimaluse kasutajaliideses, või saata sellekohane avaldus Energiaturu e-postiaadressil info@energiaturg.ee.

6. NÕUSOLEKUD JA VOLITUSED

6.1. Energiaturg osutab Kasutajale Teenuseid üksnes juhul, kui Kasutaja on avaldanud selleks soovi või andnud selleks nõusoleku.
6.2. Kasutaja annab Kasutustingimuste aktsepteerimisel ja Teenuslepingu sõlmimisel Energiaturu koostööpartnerile Suletud Ring OÜ-le (registrikood: 12378413) nõusoleku Kasutaja tarbimisandmete pärimiseks Elering AS-i poolt hallatavast andmelaost andmevahetusplatvormi http://andmeladu.elering.ee/consumer/home kaudu. Suletud Ring OÜ-l on Kasutaja nõusoleku alusel õigus:
6.2.1. teha Kasutaja tarbimiskoha ja tarbimisandmete kohta andmelaost päringuid ja kuvada nende tulemusi Energiaportaalis Kasutajale ainult Kasutaja poolt soovitud Teenuste osutamise (nt Elektrimüüjatelt Kasutajale pakkumiste küsimiseks, elektrilepingu sõlmimiseks) eesmärgil. Nõusolek kinnitatakse Energiaportaali kasutajakontole sisselogimisel, kui eelmisest sisselogimisest on möödunud vähemalt 30 päeva. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta saates vastava teate Energiaturu e-postiaadressile: info@energiaturg.ee, nõuda enda tarbimisandmete töölemise lõpetamist ning kogutud tarbimisandmete kustutamist.
6.2.2. teha üks kord kuus Kasutaja tarbimiskoha vastava kuu tarbimisandmete kohta andmelaost automaatpäringuid ning kuvada nende tulemusi Energiaportaalis Energiaturule Kasutaja poolt Energiaportaalis sõlmitud Elektrilepingu alusel tarbitud elektrikoguste kindlaksmääramiseks.
6.3. Kasutaja annab Energiaportaali kasutajaks registreerumisega Energiaturule tähtajatu õiguse teha. Kasutaja nimel Teenuste osutamiseks kõiki vajalikke infopäringuid kolmandatele isikutele, kui Kasutaja on andnud selleks eelneva nõusoleku (nt andmevahetusplatvormile Kasutaja mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete saamiseks, võrguettevõtjale Kasutaja mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete küsimiseks, äriregistrile Kasutaja esindusõiguse kontrollimiseks jne).
6.4. Kasutaja annab Energiaturule tähtajatu õiguse nii Kasutajalt kui ka kolmandatelt isikutelt saadud informatsiooni ja andmeid töödelda Energiaportaalis Kasutajale Teenuste osutamise eesmärgil kooskõlas Kasutustingimustega.
6.5. Kasutaja annab Kasutustingimuste punktides 6.2-6.4 nimetatud õiguste teostamiseks Teenuslepingu sõlmimisega Energiaturule tähtajatu volituse Kasutaja esindamiseks mistahes kolmandate isikute ees. Kasutaja on nõus vajadusel kolmandatele isikutele kinnitama Energiaturule antud volituste ja nõusoleku olemasolu ning piisavust ning andma vajadusel Energiaturule täiendavaid volitusi.
6.6. Kasutaja poolt Energiaturule antud nõusolekud ja volitused kehtivad kuni nende tagasivõtmiseni.
6.7. Energiaturg kinnitab, et ta teeb Kasutaja nimel ja huvides päringuid kolmandatele isikutele, töötleb Kasutajalt ja kolmandatelt isikutelt saadud andmeid ning esindab Kasutajat kolmandate isikute ees üksnes Energiaportaalis Kasutaja soovitud Teenuste osutamise eesmärgil.

7. ENERGIATURU SOOVITUSED

7.1. Energiaturg osundab Elektrilepingu sõlmimise võimalusele, mis vastab Energiaturu hinnangul Kasutaja jaoks parimale pakkumisele. Seda tehes lähtub Energiaturg Kasutaja esitatud andmetest, päringutest kolmandatele isikutele ning soodsaimast Elektrimüüja pakkumisest.
7.2. Energiaturg võimaldab Kasutajale viimase poolt välja valitud Energiaturuga koostöölepingu sõlminud Elektrimüüjaga Elektrilepingu sõlmimist sõltumata sellest, kas tegemist on Energiaturu poolt osundatud parima pakkumisega või Kasutaja valitud muu pakkumisega. Energiaturg ei vastuta selle eest, kui Kasutaja valib pakkumise, mis Energiaturu hinnangul ei vasta parimale pakkumisele.
7.3. Energiaturul on kohustus abistada Kasutajat Energiaportaali kasutamisel. Kui Kasutaja vajab täiendavaid selgitusi, on ta kohustatud sellest teavitama Energiaturgu enne osundatud Elektrimüüja väljavalimist. Kui Kasutaja on Energiaturu osundatud Elektrimüüja välja valinud ning teinud talle hinnapäringu pakkumise saamiseks ja/või võtnud pakkumise vastu, sõlmides seeläbi Elektrilepingu, eeldatakse, et Kasutaja ei vajanud Energiaturu täiendavaid selgitusi.

8. ELEKTRILEPINGU SÕLMIMINE

8.1. Energiaturu poolt Energiaportaalis pakutav teave elektrituru, elektrihindade, pakkumiste ja Elektrilepingute kohta on üksnes informatiivse tähendusega ega ole käsitletav Elektrimüüja pakkumisena Elektrilepingu sõlmimiseks, kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti.
8.2. Energiaturg osundab Kasutaja esitatud teabe, päringutest saadud teabe, Elektrimüüjate esitatud pakkumiste ja sõltumatu analüüsi alusel Elektrilepingu sõlmimise võimalustele ning pakub Energiaturuga koostöölepingu sõlminud Elektrimüüjaga Energiaportaalis Elektrilepingu sõlmimise võimalust.
8.3. Kasutaja on teadlik, et Energiaportaalis Elektrilepingu sõlmimisvõimaluse pakkumiseks teeb Energiaturg koostööd Elektrimüüjatega. Energiaturg on teadlik võimalikust huvide konfliktist ning on huvide konflikti vältimiseks ja Elektrimüüjatest sõltumatuse tagamiseks sõlminud Elektrimüüjatega koostöölepingud, millega Elektrimüüjad on võtnud endale kohutuse mistahes viisil mitte ohustada Energiaturu sõltumatust.
8.4. Energiaturg ei ole Kasutaja esindaja Elektrilepingu sõlmimisel, s.t Energiaturul ei ole volitust sõlmida Kasutaja nimel ja volitusel Elektrimüüjatega Elektrilepinguid. Energiaturg võib anda omapoolseid soovitusi Kasutajale, kuid Kasutaja valib Elektrimüüja, kellega Elektrileping sõlmida omal riisikol ja arvel. Energiaportaalis sõlmitava Elektrilepingu poolteks on Kasutaja ja Elektrimüüja. Energiaturg Elektrilepingu pooleks ei ole.
8.5. Kui Kasutaja soovib Energiaportaalis sõlmida Energiaturu koostööpartnerist Elektrimüüjaga Elektrilepingu, siis on see võimalik järgmiselt:
8.5.1. Kasutaja andmelaost saadud tarbimisandmetele vastavalt esitatakse Kasutajale Elektrimüüjate elektripaketid või personaalsed pakkumised;
8.5.2. Kui Kasutaja võtab pakkumise vastu, on Elektrileping Kasutaja ja Elektrimüüja vahel sõlmitud. Kui Kasutaja ei vasta Elektrimüüja pakkumisele või lükkab pakkumise tagasi, siis Elektrilepingut ei sõlmita. Kasutaja vaikimist käsitletakse pakkumise tagasilükkamisena. Kui Kasutaja esitab pakkumise kohta küsimusi, siis ei mõjuta see pakkumise kehtivust. Kasutajal on õigus saadud pakkumiste vastuvõtmine või tagasilükkamine otsustada kuni pakkumise kehtivusaja viimase tähtpäeva kella 24.00-ni.
8.5.3. Elektrilepingu sõlmimisele järgnevalt saadab Kasutaja läbi Energiaportaali senisele elektrimüüjale varasema Elektrilepingu lõpetamise teate (välja arvatud, kui tegemist on tarbimiskoha suhtes esmakordse Elektrilepingu sõlmimisega). Senine Elektrileping lõpeb kas Elektrilepingus või õigusaktis sätestatud ajast.
8.5.4. Uus Elektrimüüja teavitab Kasutajat uue Elektrilepingu alusel elektrienergia müügi alguskuupäevast.
8.5.5. Kui Kasutaja ei soovi teisiti, teostatakse Elektrimüüja vahetus viisil, kus Kasutaja avatud tarne ahel müüjavahetuse kestel ei katke.
8.6. Elektrimüüja vahetuseks võib kuluda 1-2 kuud ja Elektrimüüja vahetus toimub reeglina kalendrikuu vahetusel, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
8.7. Pakkumise tähtaeg on pakkumise kehtivuse periood. Kasutajale Energiaportaali vahendusel tehtud personaalne pakkumine kehtib kuni Elektrimüüja poolt määratud kuupäevani. Energiaportaalis avaldatud automaatpakkumised kehtivad kuni nende uuendamiseni iga päev kl 00.00.
8.8. Kasutaja võib esitada Elektrimüüjale tema pakkumise kohta igal ajal küsimusi. Elektrimüüja peab vastama Kasutaja küsimusele mõistliku aja jooksul. Kui Kasutaja soovib saada Elektrimüüjalt vastust küsimusele konkreetse pakkumise kohta enne selle pakkumise kehtivusaja lõppemist, peab ta vastava küsimuse esitama piisava ajavaruga, nii et Elektrimüüjal oleks võimalik anda vastus pakkumise kehtivusaja jooksul.
8.9. Energiaturg juhib tähelepanu sellele, et sõlmitavale Elektrilepingule kohaldatakse tingimusi, milles Elektrimüüja ja Kasutaja on kokku leppinud, sealhulgas Elektrimüüja kehtestatud Elektrilepingu tüüptingimusi, kui Elektrimüüja on need kehtestatud. Elektrilepingule ei kohaldu Kasutustingimused ega muud Teenuslepingu tingimused.
8.10. Kasutajatel on õigus teavitada Energiaturgu, kui Elektrimüüja ei täida Energiaturu vahendusel Energiaportaalis sõlmitud Elektrilepinguid või käitub Energiaportaalis viisil, mis ei ole kooskõlas õigusakti või Kasutustingimustega.

9. ENERGIAPORTAALI KASUTAMISE ÜLDISED PIIRANGUD

9.1. Energiaportaali ei või kasutada õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks. Energiaportaalile lisatav teave ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste ega õigusaktidega.
9.2. Kui Kasutaja esitab Energiaturule avaldusi või andmeid, peab ta tagama, et need oleksid täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased ning kooskõlas õigusaktidega. ID-kaardi, pangalingi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja haldajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi.
9.3. Kasutaja ei tohi kasutada Energiaportaali reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks teistele Kasutajatele ilma Energiaturu eelneva kirjaliku loata.
9.4. Kasutaja avaldatud teave ja andmed ning elektronposti saadetised Energiaturule või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Energiaportaali tavapärast tööd või mis salvestuvad Energiaportaali kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad Energiaportaali või selle kasutajate arvutite tavapärast funktsioneerimist.
9.5. Keelatud on koormata Energiaportaali sellega mitteseotud andmetega.
9.6. Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle Energiaportaali kasutamisel teatavaks saanud isikuandmeid ja konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teiste Kasutajate identiteeti, v.a kui avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või kui avaldamiseks on pädeva isiku nõusolek.
9.7. Energiaturul on õigus kontrollida Kasutajate poolt Energiaportaali lisatud teavet ja Kasutajate toiminguid Energiaportaalis.9.8. Energiaturg ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet, mida Kasutajad Energiaportaali kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad, ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Energiaturul kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Energiaturg on sõlminud Teenuslepingu.

10. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

10.1. Energiaportaal, selle kaudu kättesaadav sisu ja selle toimimiseks vajalik infosüsteem (sealhulgas andmebaasid ja tarkvara, ärinimed, kaubamärgid, ärisaladused, domeeninimed jms) on ja võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Energiaturule, Kasutajale või kolmandatele isikutele. Kasutajal on seadusest tulenev õigus kasutada Energiaportaali ja selle komponente sama tüüpi portaalide tavapärase kasutamise eesmärgil niivõrd, kuivõrd need on Kasutajale kättesaadavaks tehtud.
10.2. Energiaturule kuuluvad kõik intellektuaalse omandi õigused Energiaportaalile, sealhulgas Energiaportaali ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid ja muud Energiportaali komponendid ning nendega seotud intellektuaalse omandi õigused (sh intellektuaalse omandi õigused kaubamärkidele, logodele, brändidele, tarkvarale, andmebaasidele, uudistele, sõnumitele, tekstidele, graafilisele, muusikalisele jm kujundusele), v.a. kui sellise komponendi juures on viidatud mõne teise isiku õigustele.
10.3. Kasutaja ei või Energiaportaali ega selle komponente ilma Energiaturu eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta, reprodutseerida, levitada, töödelda, tõlkida, teha väljavõtteid, edastada, lülitada teistesse andmebaasidesse ega üldsusele kättesaadavaks teha või kasutada muul moel, mis väljub sama tüüpi portaalide tavapärase kasutamise piiridest. Samuti ei ole Kasutajal õigust anda Energiaportaali või selle komponentide kasutamiseks all-litsentse või luua nende põhjal uusi intellektuaalse omandi objekte. Energiaportaaliga seotud intellektuaalse omandi õiguste kasutamine ilma Energiaturu eelneva kirjaliku nõustolekuta on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
10.4. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik Energiaturu intellektuaalse omandi õigustest Energiaportaali suhtes ning et ta ei riku Energiaturu õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Energiaturu vastavaid õigusi rikkuda.

11. TEENUSTE KVALITEET JA KÄTTESAADAVUS

11.1. Energiaturg uuendab pidevalt Energiaportaali toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et pakkuda Kasutajatele kvaliteetseid Teenuseid. Energiaturul on õigus Energiaportaali ja selle komponente igal ajal vastavalt enda äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta või uuendada, samuti muuta nõudeid Energiaportaali ja selle kaudu osutatavate teenuste kasutamiseks vajalikule riist- ja tarkvarale.
11.2. Kasutaja kinnitab, et Energiaturul on õigus muuta Teenuste vormi, iseloomu ja Energiaportaalis avaldatud teavet ilma ette teatamata (nt elektrienergia hinnapakettide uuendamine, Energiaportaali Elektrimüüjate lisamine või väljaarvamine jne).
11.3. Energiaturg võib ajutiselt peatada ligipääsu Energiaportaalile, kui see on vajalik Energiaportaali muutmise, hooldamise või uuendamise eesmärgil, kolmandate isikute asendus-, muutmis- või hooldustööde tõttu või muudel juhtudel, mis tulenevad õigusaktidest või pädevate ametkondade otsustest. Regulaarsetest hooldustöödest teavitab Energiaturg Kasutajaid ette Energiaportaali vahendusel ette vähemalt kaks (2) tööpäeva.
11.4. Energiaturul on õigus Energiaportaal sulgeda.
11.5. Energiaturg ei vastuta kolmandate isikute süsteemide kasutamisega (näiteks Elektrimüüjate veebilehed ja andmebaasid, AS-i Elering andmevahetusplatform jms) kaasnevate tõrgete ja puuduste eest, mis mõjutavad Teenuste toimimist ja kättesaadavust.

12. ENERGIATURU ÕIGUSKAITSEVAHENDID

12.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Teenuslepingut, Energiaportaalis kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Energiaturul õigus ajutiselt:
12.1.1. piirata Kasutaja kasutusõigusi Energiaportaalis;
12.1.2. blokeerida Kasutaja personaalne Energiaportaali kasutajakonto;
12.1.3. tõkestada Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs Energiaportaalile.
12.2. Kui Kasutaja korduvalt ja oluliselt rikub Kasutustingimusi, Teenuslepingut, Energiaportaalis kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Energiaturul õigus:
12.2.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
12.2.2. kustutada Kasutaja personaalne Energiaportaali kasutajakonto;
12.2.3. tõkestada Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs Energiaportaalile.
12.3. Kui Kasutaja kasutab Energiaportaali esindusõiguse alusel ja rikub Kasutustingimusi, Teenuslepingut, Energiaportaalis kehtivaid häid tavasid või õigusakte, siis on Energiaturul õigus rakendada õiguskaitsevahendeid ühe või mitme või kõigi esindatavate suhtes.
12.4. Kui Energiaturule esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Energiaturule edastatud teave on vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega, siis on Energiaturul õigus:
12.4.1. muuta või kustutada mittevastav teave või selle osa, kui on ilmselge, et see ei ole kooskõlas Kasutustingimuste või õigusaktidega;
12.4.2. kõrvaldada teave ajutiselt Energiaportaalist või tõkestada sellele juurdepääs ilma kustutamiseta.
12.5. Energiaturg võib Energiaportaalist kaebuse alusel eemaldatud teabe uuesti Energiaportaali lisada või sellele juurdepääsu taastada juhul, kui Energiaturule esitatakse veenvad tõendid teabe vastavuse kohta Kasutustingimustele või õigusaktidele.
12.6. Energiaturul on õigus tõkestada juurdepääs Energiaportaalile isikul, kes kasutab Energiaportaali ilma Energiaturu nõusolekuta muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Kasutustingimustes.
12.7. Kui Energiaturg rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule kasutajakontol sisalduvale infole.

13. ENERGIATURU VASTUTUS

13.1. Energiaturg ei kontrolli Kasutajate lisatud teabe õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.
13.2. Energiaturg ei võta endale vastutust ka kolmandatelt isikutelt (sh võrguettevõtjad, AS-I Elering andmevahetusplatvorm, Elektrimüüjad, äriregister jne) saadud informatsiooni õigsuse ja täielikkuse eest, kui Energiaturg edastab või avaldab selle Energiaportaalis selle samal kujul nagu see on Energiaturule edastatud või muul moel kättesaadavaks tehtud.
13.3. Kui Kasutaja saab teada Energiaportaalis sisalduva informatsiooni ebaõigsusest, teatab ta sellest esimesel võimalusel Energiaturule.
13.4. Energiaturg ei vastuta Energiaportaalis sisalduva ebaõige informatsiooni ega Energiaportaali vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid informatsiooni parandamise, õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.
13.5. Energiaturg ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Energiaturg kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Energiaportaalist teabe või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Energiaportaalile), kui see oli vajalik Kasutaja rikkumise kohta esitatud kaebuse või Energiaturul tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et teave või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Energiaturg tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.
13.6. Energiaturg ei vastuta selle eest, kui Kasutaja esitab Energiaportaalis ebaõigeid andmeid või kolmandad isikud või andmebaasid annavad vastuseks Energiaturu päringutele Kasutaja kohta ebaõiget teavet ja selle tulemusel pakub Energiaturg Kasutajale või Elektrimüüjale ebaõiget teavet.
13.7. Energiaturg ei vastuta Elektrimüüja Elektrilepingu täitmise, Elektrimüüja pakutavate energiatoodete ja -teenuste kvaliteedi, kvantiteedi, Elektrimüüja tegevuspiirangute, elektrienergia päritolu ega Elektrimüüja tegevuse seaduslikkuse eest. Sellele vaatamata teeb Energiaturg kõik endast oleneva, et kontrollida Elektrimüüjate ja nende pakkumiste ning tegevuse usaldusväärsust ning tagada Energiaportaalis avaldatava informatsiooni täielikkus, selgus ja võrreldavus.
13.8. Energiaturg ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldustööde raames.
13.9. Energiaturg ei vastuta Teenuse mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Energiaturust ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) ja registrites (võrguettevõtja andmebaasid, andmelaod jms) esinevad tehnilised tõrked jne.
13.10. Energiaturg vastutab oma kohustuse rikkumisega Kasutajale põhjustatud otsese varalise kahju eest. Muu kahju ega saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
13.11. Energiaturg ei vastuta Kasutajate või Elektrimüüjate ja Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest, kuid tagab Energiaturu lepitusmenetluse kaudu pooltele võimaluse leida kohtuväline lahendus Energiaturu kaasabil.

14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

14.1. Kui Kasutaja ei ole rahul Energiaturu tegevusega, on tal õigus esitada kaebus Energiaturule. Energiaturg teeb pingutusi, et lahendada lahkarvamused läbirääkimiste teel.
14.2. Juhul kui lahkarvamuste lahendamine läbirääkimiste teel ei ole võimalik, siis lahendatakse vaidlus üldkohtus, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus.

15. LÕPPSÄTTED

15.1. Energiaportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Energiaturu ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
15.2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
15.3. Energiaturg võib iga teenuse jaoks kehtestada lisatingimusi, mis on kättesaadavad Kasutustingimustega samal veebilehel või eraldi vastava teenuse veebilehel ning moodustavad samuti lahutamatu osa Kasutustingimustest.
15.4. Energiaturu ja Kasutaja vaheline suhtlus toimub eesti keeles, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kasutustingimused, Elektrileping, Teenusleping ja muud Energiaturuga seonduvad dokumendid on koostatud eesti keeles. Energiaturg teeb Kasutajatele kättesaadavaks ka nende dokumentide tõlked vene ja inglise keelde, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
15.5. Energiaportaali kasutamiseks Energiaturu ja Kasutaja vahel sõlmitud Teenusleping kehtib tähtajatult. Pooltel on võimalik Teenuslepingust taganeda või üles öelda võlaõigusseaduses ja Kasutustingimustes sätestatud alustel ja korras.
15.6. Kasutajal on igal ajal õigus Teenusleping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on Kasutajana õigus taganeda Teenuslepingust 14 päeva jooksul alates Teenuslepingu sõlmimisest. Sellisel juhul suletakse Kasutaja kasutajakonto.
15.7. Energiaturul on õigus vastavalt Teenuste ja Energiaportaali arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Energiaturg võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivates õigusaktides või Energiaturule siduvates muudes juhendites või nende tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise muutmine või lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Energiaturu suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus isiku- ja/või tarbimisandmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Energiaturu töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Energiaportaali haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust ning muud ettenägematud asjaolud, millega Energiaturul ei olnud võimalik Kasutustingimuste kehtestamisel arvestada. Energiaturg teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muutustest Energiaportaali vahendusel vähemalt kaks nädalat enne uute Kasutustingimuste kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata, kui Kasutaja ei ole vastavasisulist teavitust tellinud. Kui Kasutaja ei nõustu nimetatud muudatustega, on Kasutajal õigus Teenusleping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva kahe nädala jooksul. Kui Kasutaja jätkab Energiaportaali ja Teenuse kasutamist pärast nimetatud kahenädalase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste muudatustega nõustunud.

PDF: Energiaturg.ee kasutustingimused

Kuni 25.09.13 kehtinud portaali kasutamise tingimused: ENERGIATURG Kasutustingimused kuni 25.09.13